انمیشن جایگزین کردن مواد مخدر “اعتیاد”

جایگزین کردن مواد مخدر برای رهایی از مشکل اجبار به مصرف نه تنها مشکلی را

حل نکرده بلکه باعث بر شدید شدن اجبار به مصرف می گردد و اعتیاد طرف را به حد زیادی افزایش میدهد

www.banianbehboodi.ir

www.banianbehboodi.ir


درباره

عضوی از انجمن های دوازده و سه قدمی، خدمتگزار سایت بانیان بهبودی،

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

اجرا شده توسط: همیار وردپرس