کلیپ “نجات یک همدرد نجات یک فرد نیست”

 

 

دانلودکلیپ

.

درباره

عضوی از انجمن های دوازده و سه قدمی، خدمتگزار سایت بانیان بهبودی،