کلیپ ” فروش دختران برای مواد “

فیلمی نازیبا از واقعیت های موجود در زیر پوست شهر…اعتیاد آدم رو به کثیفترین اعمال وا میداره این دختر از ۹ سالگی مجبور به کثیف ترین کارها شد برای جور کردن مواد پدرش و پس از چند سال بعد از مرگ پدر مادرش بدلیل تزریق مجبور به ازدواج با یک معتاد افغان

 

 

 

درباره

عضوی از انجمن های دوازده و سه قدمی، خدمتگزار سایت بانیان بهبودی،