دسته: پمفلت ها

کلیپ “بانیان بهبودی “و “معتادان در حال بهبودی”

کشت مواد مخدر برای در آمد منجر به مرگ عزیزان و انسانهای بی گناه می شود. انجمن های دوازده قدمی در حال حاضر کارآمدترین راه…

اجرا شده توسط: همیار وردپرس