کلیپ “دوپامین مغز”

براساس تئوری فقدان دوپامین-در جوامعی که چرخش و تامین مغزی دوپامین با اشکال توام است اعتیاد شایع می شود.

درباره

عضوی از انجمن های دوازده و سه قدمی، خدمتگزار سایت بانیان بهبودی،