کلیپ ” جایگزین = مرگ “

الکل یک ماده مخدر بسیار خطرناک است که گاهی مخدر شناخته نمی شود

و در نهایت به مرگ می انجامد

جایگزین کرده الکل به جای مواد مخدر یک دیوانگی محسوب می شود

درباره

عضوی از انجمن های دوازده و سه قدمی، خدمتگزار سایت بانیان بهبودی،

اجرا شده توسط: همیار وردپرس