سنت های 12 گانه معتادان گمنام

سنت های دوازده گانه معتادان گمنام

ما آنچه را که داریم فقط با مراقبت کامل می توانیم حفظ کنیم و همانطور که آزادی فردی ما از قدمهای دوازده گانه سر چشمه می گیرید به همان صورت آزادی گروه نیز به سنتهای ما بستگی دارد . تا زمانی که پیوندهایی که ما را به یکدیگرمتصل می کند از آنچه که ما را از هم جدا مینماید محکمتر باشد همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت .

۱٫منافع مشترک ما باید در رآس قرار گیرد ، بهبودی شخصی به وحدت NAبستگی دارد .

۲٫درارتباط با هدف گروه ما تنها ، یک مرجع نهایی وجود دارد – خداوندی مهربان که بگونه ممکن خود را در وجدان گروه ما بیان کند. رهبران ما فقط خدمتگذاران مورد اعتماد می باشند ، آنها حکومت نمی کنند .

۳٫تنها لازمه عضویت ، تمایل به قطع مصرف است.

۴٫هر گروه بایست مستقل باشد به استثناء مواردی که بر گروههای دیگر وNAدر کل اثر بگذارد .

۵٫هر گروه فقط یک هدف اصلی دارد – رساندن پیام به معتادی که هنوز در عذاب است .

۶٫یک گروه NAهرگز نبایست هیچ مؤسسة مرتبط ، یا هرسازمان خارجی را تایید ویا در آنها سرمایه گذاری کند یا نام NA را به آنها به عاریت دهد ، مبادامسائل مالی، ملکی و شهرت ، مارا از هدف اصلی خود منحرف سازد .

۷٫هر گروه NAمیبایست کاملاّ متکی به خود باشد و کمکی از خارج دریافت نکند .

۸٫معتادان گمنام بایست همیشه غیر حرفه ای باقی بماند ، اما مراکز خدماتی ما می توانند کارمندان مخصوصی استخدام کنند . ۹٫NA، تحت این عنوان هرگز نبایست سازماندهی شود ، اما می توانیم هیاتهای خدماتی و کمیته هایی تشکیل دهیم که مستقیماّ در برابر کسانی که بدانها خدمت می کنند مسئول باشند .

۱۰٫معتادان گمنام هیچ عقیده ای در مورد مسائل خارجی ندارد ،و نام NA هرگز نبایست به مباحث اجتماعی کشیده شود .

۱۱٫خط مشی روابط عمومی ما بنا بر اصل جاذبه است تا تبلیغ ، ما لازم است همیشه گمنامی شخصی خودرا در سطح مطبوعات ، رادیو ، و فیلم حفظ کنیم .

۱۲٫گمنامی اساس روحانی تمام سنتهای ما است،و همیشه یاد آور این است که اصول اخلاقی را به شخصیتها ترجیح دهیم .

برای کارکرد سنت ها

اینجا کلیک کنید

.

درباره

عضوی از انجمن های دوازده و سه قدمی، خدمتگزار سایت بانیان بهبودی،

اجرا شده توسط: همیار وردپرس