سخنرانی استاد دانشمند در مورد اعتیاد

سخنرانی در مورد اعتیاد و گول خوردن جوانان کنجکاو و خام

 

درباره

عضوی از انجمن های دوازده و سه قدمی، خدمتگزار سایت بانیان بهبودی،