تیزر ” مرگ تدریجی “

تیزر مرگ تدریجی و اعتیاد خانمانسوز

 

 

 

دانلود این کلیپ

.

درباره

عضوی از انجمن های دوازده و سه قدمی، خدمتگزار سایت بانیان بهبودی،