آیا با دیدن این آزمایش باز هم سیگار میکشید؟

استخراج تار از سیگار با یک آزمایش تجربی

 

دانلود

درباره

عضوی از انجمن های دوازده و سه قدمی، خدمتگزار سایت بانیان بهبودی،